Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Terra Marique. In deze verklaring beschrijven wij hoe Terra Marique omgaat met de persoonsgegevens van onze klanten, leveranciers en partners. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest recente versie wordt gepubliceerd op onze website.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Terra Marique verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Doelen en grondslagen

Terra Marique verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

De grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn, afhankelijk van het geval, de noodzaak van die verwerking voor het sluiten en uitvoeren van onze overeenkomst met u, voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, om de vitale belangen van u of een andere natuurlijke persoon te beschermen of voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Terra Marique of onze partners, tenzij uw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder wegen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Terra Marique kan gebruikmaken van geautomatiseerde instrumenten om beslissingen te nemen over personen. Beslissingen met een negatieve uitkomst voor u zullen wij echter niet uitsluitend baseren op de resultaten van een dergelijk geautomatiseerd instrument. Deze uitzondering is niet van toepassing indien:

  1. Het gebruik van geautomatiseerde instrumenten noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die moet worden verricht om aan wetgeving te voldoen of die door de wet wordt voorgeschreven; of
  2. De beslissing door Terra Marique is genomen teneinde een overeenkomst met u aan te gaan, te beheren of uit te voeren; of
  3. U uitdrukkelijke toestemming heeft verleend.

Deze uitzonderingen zijn niet van toepassing op het verwerken van gevoelige persoonsgegevens.

In de gevallen waarnaar in punten (2) en (3) wordt verwezen, zal Terra Marique passende maatregelen nemen om uw legitieme belangen te waarborgen, bijvoorbeeld door u de mogelijkheid te bieden uw mening te geven.

Bewaartermijnen

Terra Marique bewaart uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, om de gerechtvaardigde belangen van Terra Marique te behartigen en zo lang als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken om een vraag van u te beantwoorden, zullen wij die gegevens zolang mogelijk bewaren als nodig is, zodat we mogelijke vervolgvragen kunnen beantwoorden of een eventuele klacht kunnen behandelen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Terra Marique deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Dit kan gaan om banken, notarissen, verzekeraars, accountants, adviseurs en (onder)aannemers. De gegevens betreffende aangemelde ondernemers worden gedeeld met First Mate. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Terra Marique blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Terra Marique uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Terra Marique en heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen via de inzage pagina van deze website om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of naar een door u genoemde organisatie te sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar in elk geval binnen vier weken.

Verwijdering van uw persoonsgegevens is alleen mogelijk als die gegevens niet langer relevant zijn.

Beveiliging

Terra Marique neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit gebeurt o.a. door middel van het IT beveiligingsbeleid, door training van medewerkers en door gebruik te maken van beveiligde opslag en verbindingen.

Gegevens over gebruik van de website en cookies

Op de site worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van je computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de privacygevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt Terra Marique geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan.

Deze website gebruikt cookies. Door OK te kiezen of gebruik te maken van deze website geeft u hiervoor toestemming. Kies ‘Instellingen wijzigen’ voor meer informatie.
Annuleren2