DISCLAIMER

Ten aanzien van het raadplegen en gebruik van deze website gelden de volgende voorwaarden.

De op deze website weergegeven informatie is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kan geen rechten worden ontleend. De getoonde informatie kan nimmer worden aangemerkt als een aanbod en is niet bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies. Indien zonder nadere verificatie of advies van de informatie gebruik wordt gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico.

Terra Marique heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen en technieken die zij betrouwbaar acht. Terra Marique garandeert niet dat de website altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is, zoals weergegeven op uw beeldscherm.  Terra Marique wijst iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand. De inhoud en functionele werking van de website kunnen zonder nadere aankondiging door Terra Marique worden gewijzigd zonder dat Terra Marique hiertoe verplicht kan worden.

Op de website kan, onder meer via zogenaamde ‘links’, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door Terra Marique niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Terra Marique wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.

Alle intellectuele eigendomsrechten en databankrechten met betrekking tot de inhoud en werking van deze website komen uitsluitend toe aan Terra Marique of haar toeleveranciers. Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Terra Marique is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.

Informatie die rechtstreeks per e-mail wordt verzonden of die via deze website naar Terra Marique wordt verzonden is niet beveiligd, tenzij in het privacy statement anders is aangegeven. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.

Deze website richt zich uitsluitend op Nederland en de Nederlandse markt(en), tenzij anders is vermeld. Op deze website, deze disclaimer en het privacy statement is Nederlands recht van toepassing.

Copyright © Terra Marique vof
 

PRIVACY STATEMENT
Voor Terra Marique, een samenwerkingsverband tussen Intermaris en  Zeeman Real Estate, staat het belang van de klant – uw belang – te allen tijde centraal. Dat betekent dat wij diensten en producten bieden, die voor u waardevol zijn en aansluiten bij uw situatie. Gebaseerd op integriteit en wederzijds respect.

Voorwaarden voor het handelen van Terra Marique zijn:

1. Terra Marique is gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Hiervoor wordt verwezen naar www.rijksoverheid.nl/persoonsgegevens.

2. De door u verstrekte persoonsgegevens zijn in beginsel alleen beschikbaar voor Terra Marique. Uw gegevens kunnen echter centraal worden geregistreerd, zodat andere moeder-, zuster en/of dochterbedrijven van Terra Marique ook gebruik kunnen maken van de centraal geregistreerde gegevens.

3. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat Terra Marique zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die Terra Marique jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

4. U hebt de mogelijkheid om aan Terra Marique te vragen welke gegevens van u zijn verwerkt en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren. Een overzicht van uw gegevens kunt u schriftelijk aanvragen bij Zeeman Vastgoed.

5. De moeder, zuster en/of dochterbedrijven van Zeeman Real Estate b.v. in het kader van dit Privacy Statement zijn: L & Z Holding b.v., Zeeman Makelaars b.v., Zeeman Management b.v. en Zeeman Architekten b.v.

Copyright © Terra Marique vof.